História klubu LC Bratislava Istropolis

Zakladateľská listina – 2.11.1990


1990

– v decembri pozval LIONS CLUB Bratislava „Istropolis“ (ďalej len LCBI) LIONS CLUB Marchfeld (Rak.) na sviatočné predvianočné stretnutie s v Bratislave; s LC Marchfeld urobil neskôr LCBI niekoľko spoločných spoločenských podujatí

1991

– vo februári objednal LCBI výrobu 1000 ks whisky-pohárov s lionským znakom ako komerčnú aktivitu klubu, neskôr uznanú za omyl
– v júni sa LCBI spolu s LC Marchfeld podielal na organizácii predajnej výstavy obrazov člena LCBI P. PALUŠA v Gross Enzersdorf (Rak.); výstava sa konala pod záštitou Jej Exelencie Magdy Vašáryovej, veľvyslankyne ČSFR v Rakúsku a starostu mestečka Gross Enzersdorf; časť z výťažku z úspešnej výstavy a predaja obrazov išla do aktivity-kasy LCBI
– v auguste vykonal LCBI dražbu predmetov, zariadení a elektrických spotrebičov „z druhej ruky“, ktoré vyzbieral a venoval kmotrovský klub LIONS CLUB Regenburg „Castra Regina“; priamo na „Ružinovskom jarmoku“ bola väčšina predmetov verejnou dražbou speňažená
– v novembri v dome SOREA odovzdal LCBI na podujatí Únie nevidiacich a slabozrakých dar LIONS CLUB-u Bratislava „Istropolis“ – tlačiareň EPSON k počítaču a programu EUREKA – nevidiacej Martine ŠKODOVEJ

1992

– vo februári vystúpil zakladajúci prezident LCBI Ing. Zdeno SOMORA spolu s prezidentom ROTARY CLUB-u Bratislava p. KORECKÝM, v televíznej relácii TANDEM; vo verejnoprávnej televízii sa uskutočnila debata o činnosti a poslaní LIONS CLUB-ov a ROTARY CLUB-ov
– v marci až máji zorganizoval LCBI spolu s CHTF STU Bratislava cyklus prednášok pod mottom: „Zdravý život v nezdravom svete“; prednášky sa konali na CHTF STU a mali kupodivu dobrú návštevnosť a ohlas verejnosti
– v marci odovzdal LCBI primárovi Psychiatrického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Ružinove, MUDr. Petrovi BREIEROVI a prítomným pacientom dar: fin. príspevok a úžitkové predmety (2 rádiá, telef. ústredňa); LCBI bol prvým subjektom v histórii Psychiatr. odd., ktorý oddeleniu či pacientom niečo daroval; vznikla dohoda o ďalšej spolupráci
– v marci odovzdal LCBI v Detskom mestečku v Zlatovciach rodine KRIŽANOVÝCH s dvanástimi deťmi dar, fin. príspevopk a úžitkové predmety (sušička na prádlo, lyžiarské topánky, grill, atď); vznikla dohoda o ďalšej spolupráci
– v máji, na žiadosť koordinačného liona, p. Ernst A. MUSILA (Rakúsko), zorganizoval LCBI pracovný seminár zástupcov maďarských, rumunských a československých LIONS CLUB-ov v Bratislave; na seminári venovanom situácii v krajinách so začínajúcim lionským hnutím prednášali predovšetkým lioni z Rakúska; medzinárodného seminára v Bratislave sa zúčastnilo cca 40 lionov z cca 30 klubov z ČSFR, Maďarska, Rumunska a Rakúska
– na jar a v lete, v rámci medzinárodnej výmeny mládeže zorganizoval LCBI prvé výjazdy a prijatia mládeže za klub; na seminár pod názvom „Úvod do trhového hospodárstva“ , konanom v júni v Mníchove, prihlásil 5 záujemcov; v rámci výmeny mládeže cestovali 3 mladí ľudia do Japonska a prijaté do rodín boli 2 Japonky; od tohto roku každoročne vyslal a prijal LCBI mladých ľudí, ktorých počet sa do dnešného dňa ráta na niekoľko desiatok

1993

– v novembri urobil LCBI k Vianociam zbierku súčastí odievania pre dvanásť detí rodiny KRIŽA-NOVÝCH v Destkom mestečku v Zlatovciach

1994

– v októbri bol chartrovaný prvý mimobratislavský klub LIONS CLUB Nitra, ktorého Charter President Tibor KRAŠČENIČ a Guiding Lion Zdeno SOMORA boli z LCBI; LCBI bol pri tej príležitosti za sponzorstvo vyznamenaný medzinárodným prezidentom W.H. WUNDEROM
– v novembri uskutočnil LCBI na Psychiatrickom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Ružinove besedu s vedením a pacientmi, na záver ktorej odovzdal dary: práčku a rádio s prehrávačom
– v novembri daroval LCBI predmety domácej potreby (videoprehrávač, rádio, kuchynský robot a bicykel) rodine KRIŽANOVÝCH v Detskom mestečku v Zlatovciach
– v novembri zorganizoval LCBI t.zv. 1.Deň lionskej kuchyne; v reštaurácii LUNA členovia LCBI varili, čapovali, obsluhovali a inkasovali; výťažok z celodennej činnosti bol venovaný Psychiatrickému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou v Ružinove a Detskému mestečku v Zlatovciach

1995

– v novembri usporiadal LCBI vo Veľkej sále DK Ružinov 1.benefičný koncert; v koncerte zosta-venom z operných árií a vokálnych diel vystúpili poprední slovenskí operní umelci, sólisti brati-slavskej, pražskej a brnenskej opery A.DUDÁŠOVÁ, J.SAPAROVÁ-FISCHEROVÁ, E.GARAJOVÁ, F.LIVORA, V.CHMELO, ako aj spevácky zbor CANTUS s dirigentkou B.JUHAŇÁKOVOU; výťažok viac ako 100 tis.Sk bol rozdelený medzi Centrum protidrogovej činnosti MČ Ružinov, Psychiatrické oddelenie Nemocnice s poliklinikou Ružinov a na konto nadácie BARBARA – pre leukémiou trpiacu B. MUDROCHOVÚ
– v decembri, tesne pred Vianocami ´95 navštívil LCBI Destké mestečko v Zlatovciach, aby odovzdal velkorysý dar kmotrovského klubu LC Regensburg „Castra Regina“, hračky pre všetkých cca 200 detí, 17-tich rodín mestečka v maloobchodnej hodnote cca 12 tis. DM; návšteva bola spojená s besedou a kultúrnym vystúpením detí

1996

– v januári zorganizoval LCBI prednášku MUDr. J. ŠTEFANOVIČOVEJ na tému „alergológia vo vzťahu k Bratislave a Petržalke“; prednáška bola poslucháčmi prijatá so záujmom a porozumením so záverom viac aktivizovať osvetovú činnosť v tejto oblasti
– vo februári zorganizoval LCBI pre členov poznávaciu prednášku MUDr. Ľ. MARKOVEJ na tému „astropsychológia“
– v decembri, na dvoch predvianočných víkendoch predával LCBI 3 dni na Centrálnom trhovisku po prvý raz vianočný punč
– v decembri vystúpil v takmer hodinovej televíznej relácii (VTV „Pozor kontakt“) otázok a odpovedí o našom a svetovom lionizme PDG Z. SOMORA; tému do pravidelnej relácie presadil LCBI

1997

– v apríli venoval LCBI rodine KRIŽANOVÝCH v Detskom mestečku Zlatovce drogistický tovar v objeme celoročnej spotreby
– v apríli postúpil LCBI vklad vo výške 30 tis. SK na konto nadácie BETLEHEM; finančný príspevok slúžil na zakúpenie počítača s príslušenstvom pre Psychiatrické odd. Nemocnice s poliklinikou v Ružinove
– v júni podporil LCBI významnou finančnou čiastkou detský folklórny súbor KLNKA; príspevok slúžil k dofinancovaniu zájazdu súboru do Juhoafrickej republiky; na festivale destských súborov celého sveta získala neskôr KLNKA niekoľko prvých cien v rozličných kategóriách a stala sa nejúspešnejším súborom z prítomných detských súborov z celého sveta
– v septembri zorganizoval LCBI svoj druhý benefičný koncert; koncert sa konal v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu v Bratislave pod záštitou prezidentov SRN Romana Herzoga a PR Kwasniew-skeho a pod titulom NAVZDORY POVODNIAM; diela Karlowicza, Brittena, Dvořáka a Suchoňa pod taktovkou R.SEEHAFERA predniesla s mimoriadnym úspechom JUNGE EUROPERA PHILHAR-MONIE; čistý výťažok koncertu vo výške cca 130 tis. SK odovzdali v novembri členovia LCBI za účasti starostu obce Nová Bošáca priamo a osobne 22 povodňou najviac postihnutým rodinám obce
– v decembri predávalo LCBI druhý raz na Centrálnom trhovisku 4 dni vianočný punč

1998

– v marci zorganizoval LCBI a LC Bratislava „Dovina“ prvé stretnutie lionov Slovenska v Bratislave; cieľom či zmyslom bolo vzájomné poznanie sa, porozumenie medzi členmi rozličných LIONS CLUB-ov; na vydarenom podujatí sa zúčastnilo cca 80 slovenských lionov zo všetkých slovenských LIONS CLUB-ov (s výnimkou LC Košice); výťažok z tomboly 9200 SK bol na mieste darovaný prednostovi Psychiatr. odd. Nemocnice s poliklinikou v Ružinove, ďalšia časť výťažku z podujatia vo výške 10 tis SK bola venovaná Špecializovanému kojeneckému ústavu na Pivoňkovej ul č.3 v Bratislave
– v máji usporiadal LCBI v reštaurácii „Parlamentka“ svoj 2.Deň lionskej kuchyne; výťažok vo výške cca 16 tis SK bol venovaný Špecializovanému kojeneckému ústavu na Pivoňkovej ul. č.3 v Bratislave
– v máji daroval LCBI zahraničné knižné vydania rozprávok a poviedok o zvieratkách vydávateľa INTERMANAGMENT s trhovou hodnotou cca 150 tis. SK Detským jasliam, škôlkam, atď.
– v novembri sa konala slávnosť Charter Night LEO CLUB-u Bratislava „Bažanti“; LCBI pomáhal pri založení a daroval novému LEO Club-u 50% z finančnej čiastky potrebnej na zadováženie klubovej zástavy so stojanom, zvona s paličkou a odznakov
– v decembri sa LCBI aktívne zúčastnilo na slávnosti organizovanej v Bratislave firmou SIEMENS „Strassenfest“; predajom sa získal výťažok 4 tis. SK, ku ktorému pridala firma SIEMENS sponzorský finančný dar 10 tis SK; získané finančné prostriedky boli darované Internátnej škole pre slabozrakých na Svrčej ulici
– v decembri predával LCBI už po tretí raz za sebou vianočný punč; tentoraz nie samostatne, ale spolu s ďalšími LIONS CLUB-mi (+ SOROPTIMISTKY + LEO CLUB) na Predvianočných trhoch Bratislavy na Hlavnom námestí; výťažok predaja bol cca 107 tis SK; významnejšia časť výťažku bola venovaná – tak ako bolo deklarované – Detskému domovu „Studienka“ na Železnej Studničke časť bola venovaná aj Internátnej škole pre nevidiacich a slabozrakých

1999

– v apríli pod mottom NAVZDORY OSUDU usporiadal LCBI svoj 3. benefičný koncert; v Koncertnej sieni Slovenského rozhlasu účinkovali sólisti opery SND A.DUDÁŠOVÁ, J. SAPARA-FISCHEROVÁ, F.LIVORA, Ľ LUDHA a M.BABJAK a Orchester Komornej opery SND pod vedením M.VACHA; výťažok benefičného koncertu vo výške 115 tis SK bol priamo na koncerte symbolickým šekom odovzdaný vedeniu „Základnej internátnej školy pre slabozrakých a nevidiacich“ na Svrčej ul. v Bratislave
– v júni zorganizoval LCBI v reštaurácii „Parlamentka“ už svoj 3.Deň lionskej kuchyne; výťažok zaokrúhlený na 10 tis. SK bol venovaný na činnosť detského folklórneho súboru KLNKA
– v novembri sa LCBI podielal spolu s ÚNIOU NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA na usporiadadní benefičného galaprogramu SMEJEME SA V TME; nad podujatím prevzala záštitu manželka prezidenta SR pani I. SCHUSTEROVÁ; výťažok vo výške 191 441,10 SK bol lionmi LCBI osobne, za účasti prvej dámy republiky v marci 2000 odovzdaný Evanjelickej pomocnej škole internátnej pre hluchoslepé deti v Červenici
– v decembri predával LCBI už po štvrtý raz vianočný punč; predaj sa spolu s ďalšími LIONS CLUB-mi uskutočnil v rámci Vianočných trhov Bratislavy na Hlavnom námestí; čistý výťažok bol cca 65 700 SK; tieto prostriedky uvolňované postupne boli určené za základ finančnej položky, potrebnej na výchovu vodiaceho psa pre nevidomého

2000

– v apríli usporiadal LCBI svoj 4.Deň lionskej kuchyne; čistý výťažok vo výške cca 29 tis SK bol rozhodnutím členstva venovaný opäť na výchovu vodiaceho psa pre nevidomého
– v apríli vykonal LCBI slávnostný krst vodiaceho psa pre nevidomého; šteňa labradorského retrievra dostalo meno KLÉR; medzi LCBI a ÚNSS bola podpísaná zmluva o finančnom zabezpečení výchovy
– v júni pozval LCBI rodinu KRIŽANOVÝCH z Detského mestečka v Zlatovciach na baletný muzikál „Snehulienka a sedem trpaslíkov“; 12 detí a rodičia sa zúčastnili predstavenia v SND
– v júli sa LCBI aktívne zúčastnil slávnosti na Dunaji ležiacich miest DONAUFEST 2000, konanej v Ulme (SRN); LCBI jednak pomáhal pri zabezpečovaní účasti pre Slovensko charakteristických umeleckých remesiel a čiastočne aj vystupujúcich umelcov (do sprievodného kultúrneho programu), ale predovšetkým otvoril lionský stánok s predajom slovenských kulinárskych špecialít, ako bryndzové halušky, rozlične plnené lokše, atď; vystúpenie LCBI sa stretlo s ohlasom aj u lionov a LIONS CLUB-ov v Ulme a prispelo k (jednej z ídeí lionizmu) „porozumeniu medzi národmi“
– v júli a v auguste zabezpečil LCBI z poverenia Kabinetu distriktu 122 LCI Letný tábor mládeže 2000 v Piešťanoch; pri zabezpečovaní a organizácii výdatne pomohli LC Piešťany, LC Nitra, LC Banská Bystrica, LC Bratislava „Danubius“ a niektorí členovia I.LC Bratislava; vydareného podujatia sa zúčastnili mladí ľudia z Mexika, Japonska, Turecka, Švédska, Dánska, Švajčiarska, Nemecka, Česka a Slovenska
– v septembri, v návrhu programu aktivít LCBI na nastávajúce úradné obdobie vyhlásil prezident za jednu z rozhodujúcich aktivít smerujúcich k oslave 10. výročia založenia LCBI, pomoc pri založení nového LIONS CLUB-u v Bratislave; LIONS CLUB Bratislava “Bona Fide” sa predstavil vydarenou aktivitou pod názvom “Deti sami sebe!” a v prospech Detských domovov v Bratislave a okolí, už na Bratislavských vianočných trhoch 2000
– v decembri, sa predaja vianočného punču na Bratislavských vianočných trhoch na Hlavnom námestí zúčastnil už po piaty raz LCBI; v priebehu 6 dní sa podarilo získať takmer 60 tis Sk

2001

– v januári sa v priestoroch SÚZA uskutočnil prvý ples LCBI, ktorý navštívilo takmer 100 členov LCBI, ich rodinných príslušníkov a známych, ako aj bratislavských, piešťanských a nitrianských lionov
– v apríli bola úspešne dovŕšená jedna z prioritných aktivít LCBI – založenie LIONS CLUB-u Bratislava “Bona Fide”; nový LIONS CLUB, ktorému je LCBI kmotrom bol zaregistrovaný v ústredí LCI v Oak Brook-u (USA); k hladkému priebehu pri zakladaní prispel LCBI nielen radou, ale aj zaplatením vstupného poplatku za zakladajúcich členov a zakúpením zástavy, zvona a kladivka
– v celom 10-ročnom období existencie LCBI sa každoročne striedavo (raz v Bratislave, raz v Regensburgu) konalo stretnutie členov LCBI s členmi kmotrovského LIONS CLUB-u Regensburg „Castra Regina“ (SRN); stretnutia boli významným obohatením lionského života oboch klubov a vypĺňali dva z cieľov hnutia – „spájať kluby v priateľstve, kamarátstve a vzájomnom porozumení“ a „vytvárať a pestovať ducha vzájomného porozumenia medzi národmi“.